Forskriftsendringer for gnagermidler

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har Mattilsynet sendt utkast til endringer i forskrift om plantevernmidler, forskrift om skadedyrbekjempelse og forskrifter om gebyrer på høring.

Høringen inneholder forslag om en utvidelse av autorisasjonsordningen for kjøp og bruk av plantevernmidler, slik at et tilleggskurs i gnagerbekjempelse skal gi eiere av landbrukseiendommer mulighet til å kjøpe og bruke gnagermidler som i dag er forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere. Bruken er begrenset til egen gård.

Miljødirektoratet er godkjenningsmyndighet for biocider, som bl.a. omfatter midler til bekjempelse av mus og rotter. I godkjenningen av gnagermidler skilles det mellom produkter for privatbrukere og for godkjente skadedyrbekjempere. Det har vært innstramminger i bruk av gnagermidler, spesielt for privatpersoner. I forslaget til forskriftsendringer vil produkter for godkjente skadedyrbekjempere gjøres tilgjengelig for en større gruppe. Det er viktig for Miljødirektoratet at det skal stilles klare kompetansekrav til brukere av gnagermidlene, for å begrense risiko for mennesker og miljø.

Ordningen vil medføre at Miljødirektoratet i sin godkjenning av gnagermidler vil vurdere om det enkelte produkt egner seg for denne utvidete bruken. Enkelte formuleringstyper vil fortsatt være forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere.

Tema