Klimaendringer kan føre til at produktiviteten i jordbruket i mange land synker slik at prisen på jordbruksvarer øker. Foto: NTB/Scanpix.

Klimaendringer i andre land kan få store konsekvenser for Norge

Viktige samfunnsområder i Norge, som handel, finans, land- og havbruk, infrastruktur, migrasjon, helse, turisme og geopolitikk, kan bli påvirket av klimaendringer i andre land.

2-3,7 graders temperaturøkning

Framskriving av risiko og muligheter i rapporten tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig global temperaturøkning på 2-3,7 grader fra førindustriell tid til år 2100.

FNs klimapanel sitt utviklingsscenario, som forutsetter middels temperaturøkning (RCP 6.0), er lagt til grunn.

Scenarioet er i tråd med de kuttene i klimagassutslipp landene har meldt inn fram til 2030, under Parisavtalen.

Klimaendringer i andre land og landenes evne til å tilpasse seg disse endringene, påvirker Norge på ulike måter.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har konsulentselskapet EY utredet utfordringer og muligheter for Norge av klimaendringer i andre land

– Norge er en åpen økonomi. Risiko knyttet til klimaendringer i andre land er et perspektiv næringsliv og myndigheter må ta inn over seg og forberede seg på, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Hovedfunnene i rapporten

I en globalisert verden vil virkningene av klimaendringer ikke være isolert til områdene de inntreffer. Konsekvensene for Norge og norske interesser er avhengig av Norges koblinger til utlandet, relasjonene til et område eller land, og hvor sårbart dette landet for er klimaendringer.

Ringvirkninger av klimaendringer kan i noen tilfeller komme brått på, for eksempel hvis ekstreme vær- og klimahendelse i andre land skader viktig infrastruktur. Andre konsekvenser kan komme gradvis over tid, for eksempel som følge av temperaturøkninger og havnivåstigning. 

Noen av funnene i rapporten:

  • Norske selskaper og privatpersoners investeringer i utlandet, i aksjer, obligasjoner og eiendom osv. er utsatt for fysisk klimarisiko. Rapporten peker for eksempel på at en orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo børs.
  • Tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære katastrofer. Det kan bety en dramatisk økning i behovet for nødhjelp og støtte til forebygging.
  • Klimaendringer vil kunne utløse og forsterke store internasjonale flyktningkriser, som kan føre til en økning i antallet mennesker som søker asyl i land som Norge.
  • Klimaendringer kan gjøre at produktiviteten i jordbruket i mange land synker slik at prisen på jordbruksvarer for eksempel frukt og grønt, kaffe og kakao, importert grovfôr og soya, øker.
  • Varmere hav kan gjøre at fisk flytter nordover. Det kan bety mer fisk i norske farvann. På lengre sikt kan tap av egnede leveområder imidlertid føre til at fiskebestander migrerer ut av norske fangstsoner.
  • Klimaendringene kan påvirke verdensøkonomien og gjøre en rekke importvarer, for eksempel klær og tekstiler som produseres i risikoutsatte land, dyrere.
  • Issmelting i Arktis kan gi nye transportmuligheter og handelsgevinster, men kan samtidig ødelegge sårbar natur og økosystemer. Det kan gi nye geopolitiske utfordringer.
  • Klimaendringer kan føre til uro og konflikt i og mellom stater. Det kan legge større press på Norge for å ta en mer aktiv rolle i internasjonale operasjoner.

Grunnlag for samarbeid

Rapporten er en omfattende analyse av konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. Flere land gjør tilsvarende analyser for å forstå konsekvensene av grenseoverskridende klimapåvirkning og risiko.

– Felles kunnskap om hvordan klimaendringer i andre land påvirker oss kan bidra til økt samarbeid mellom sektorer, mellom myndigheter og næringsliv, og over landegrenser. Det kan gjøre innsatsen, for å redusere risikoen knyttet til klimaendringer, mer målrettet, sier Ellen Hambro.

Utgangspunkt for videre arbeid

Utredingen fra EY er en makrostudie som oppsummerer og sammenstiller eksisterende kunnskap, herunder norsk og internasjonal forskning. Det er utelukkende fysisk klimapåvirkning og klimarisiko på samfunn og natur som er vurdert.

Andre påvirkningsfaktorer, som teknologisk og samfunnsmessig utvikling eller klimatilpasning og tiltak for å begrense klimaendringer, er ikke inkludert i analysene.

Rapporten gir en indikasjon på konsekvenser for Norge.

– Vi bør se på denne rapporten som et utgangspunkt for diskusjoner om hvordan klimaendringene globalt kan påvirke Norge, sier Ellen Hambro.

EY skriver at funnene i rapporten er ment til å være veiledende, og gir grunnlag for videre forskning og arbeid for å forstå årsakssammenhenger og konsekvenser i større detalj.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Herdis Laupsa
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
telefon: 930 69 271

seniorrådgiver Ane Hagen Kjørholt
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
telefon: 416 91 414

Tema