Hannjerv avlivet i Sogn og Fjordane 17. april i 2015. Jerven ble først bedøvet for å være sikker på at det ikke var ei tispe med unger. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Ekstraordinære uttak av jerv våren 2018

I samsvar med Stortinget sitt rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i visse område denne våren. Målet er å redusere jerveskadar på sau og tamrein. Så langt i år er 23 jervar felt i ekstraordinære uttak.

Felling av jerv

Lisensfelling: Felling av eit bestemt tal individ av ein viltart med heimel i naturmangfaldlova § 18 fyrste ledd b) og c), der kvoten er fastsett av offentleg styresmakt og det blir kravd at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivid av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stoppa eller hindre skadar på bufe eller tamrein med heimel i naturmangfaldlova § 18, punkt b.

Ekstraordinære uttak: Skadefelling etter vedtak frå Miljødirektoratet.

Tabellen lenger nede i saka vert oppdatert etter kvart som ein gjer nye uttak. Følg Miljødirektoratet sin twitterkonto for varsel om nye uttak. Vi bruker emneknaggen #rovvilt.

Bestanden av jerv vert hovudsakleg regulert gjennom lisensfelling. Lisensfellingsperioden varer fram til 15. februar. Under siste lisensfellingsperioden vart 40 jervar felt av ein samla kvote på 113.

- I ein del område fungerer lisensfelling som eit effektivt verkemiddel for å regulere jervebestanden. Men det er framleis område der lisensfellinga ikkje er tilstrekkeleg målretta og der det var skadar på sau og tamrein i 2017, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Følgjer bestandsovervakinga nøye

I løpet av våren undersøker Miljødirektoratet sitt feltapparat Statens naturoppsyn (SNO) både kjende og nye hi-område for jerv over heile landet. Der det vert påvist ungekull vurderer Miljødirektoratet om tispe og kvalpar skal takast ut.

– Miljødirektoratet vurderer behovet for uttak etter kvart som vi utover våren får oppdatert kunnskap om bestanden. Vurderingane vert gjort i samråd med rovviltnemndene, seier Hambro.

Behovet for uttak vert først og fremst vurdert ut frå skadepotensialet på beitedyr. Område der sau og tamrein var særleg utsett i 2017 blir prioritert ved uttak.

Dei siste ti åra har det vore ein nedgang i tap av sau, og dei to siste åra var det historisk låge tap til rovvilt. Erstatta tamrein til rovvilt var og rekordlågt i 2016/2017.

Ei nedgang i bestanden gjer at vi i år må vere meir restriktive for å ikkje komme under Stortinget sitt bestandsmål. Les meir om dette her.

Ekstraordinære uttak vert gjennomført av Statens naturoppsyn (SNO) i tråd med instruks for det statlege fellingslaget ved uttak av vilt.

Miljødirektoratet sine vedtak om ekstraordinære uttak finnast i Miljøvedtaksregisteret. Her kan du og abonnere på varsel om nye vedtak. (lenke)

Dato felt

Region

Fylke

Kommune

Merknad

31.01

8

Finnmark

Karasjok

tispe

02.02

8

Finnmark

Porsanger

hann

05.02

3

Oppland

Nord-Fron

hann

13.02

6

Trøndelag

Høylandet

tispe

13.02

6

Trøndelag

Namsskogan

tispe

03.03

8

Finnmark

Porsanger

hann

04.03

8

Finnmark

Karasjok

hann

07.03

8

Finnmark

Båtsfjord

hann

20.03

8

Finnmark

Tana

tispe

20.03

8

Finnmark

Nesseby

tispe

11.04

1

Sogn og Fjordane

Luster

hann

19.04

2

Telemark

Vinje

hann

21.04

5

Hedmark

Engerdal

hiuttak, tispe og to valper

27.04

6

Trøndelag

Høylandet

hiuttak, en valp

29.04

1

Sogn og Fjordane

Luster

hann

29.04

1

Rogaland

Suldal

hiuttak, tispe og to valper

Enkelte skadefellinger blir gjennomført etter vedtak av fylkesmennene fram til 15. februar, og de går ikke inn i denne oversikten.

Relaterte lenker

Tema