Viktige endringer i forurensnings- og avfallsregelverket fra 1. august

Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter.

Industriutslippsdirektivet (IED) trådte i kraft i EU i 2011. I 2013 utarbeidet Miljødirektoratet forslag til endringer i forurensningsskriften og avfallsforskriften som implementerer direktivet i norsk rett. Forslaget ble sendt på høring og Miljødirektoratet arrangerte en høringskonferanse for industrien og andre, før forslaget ble sendt til Klima- og miljødepartementet. Forskriftsendringene har imidlertid ikke blitt vedtatt før nå, fordi innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen har tatt lang tid.

Viktige endringer

Direktivet skjerper prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker (BAT) ved at det vedtas forpliktende bransjespesifikke utslippsgrensenivåer i såkalte BAT-konklusjoner. Videre stilles krav til økt tilsynsfrekvens, og til å oppdatere vilkår i eksisterende tillatelser senest fire år etter publisering av ny eller revidert BAT-konklusjon.

Kapitler som endres

Følgende kapitler i forurensningsforskriftskriften får endringer som gjelder fra 1. august 2016:

  • Nytt kapittel 31 (utslipp til luft fra store forbrenningsanlegg)
  • Nytt kapittel 32 (forurensning fra virksomheter som produserer titandioksid)
  • Kapittel 27 (enkelte endringer som følge av nytt kapittel 31)
  • Kapittel 36 (behandling av tillatelser etter forurensningsloven)
  • Samtidig gjøres det endringer i kapittel 10 i avfallsforskriften.

Endringene i forskriftene gjøres tilgjengelig på Lovdata.no. Lenke kommer her så snart Lovdata.no er oppdatert.

Les mer:

Relaterte lenker

KONTAKT:

  • seksjonssjef Frantz Nielsen, juridisk seksjon, telefon 41216872

Tema