Edelkrepsen er listet under Bern-konvensjonen, i internasjonal og nasjonal rødliste. Den er listet som sterkt truet i Norsk rødliste 2010. Foto: Lise Sørensen, Miljødirektoratet.

Krepsingen har startet

Lørdag 6. august åpnet fisket etter edelkreps i Norge. Ettersom edelkrepsen i Norge er truet av krepsepest er det avgjørende at de som krepser ikke bidrar til spredning av sykdommen.

Edelkreps

  • Edelkreps (Astacus astacus) lever i ferskvann.
  • Det er registrert totalt ca. 600 lokaliteter med edelkreps i Norge.
  • Steinsfjorden i Buskerud er Norges viktigste krepselokalitet, og fangstene her utgjør nær 30 prosent av total avkasting av kreps i landet.
  • Edelkrepsen er listet under Bern-konvensjonen, i internasjonal og nasjonal rødliste. Den er listet som sterkt truet i Norsk rødliste 2010.
  • Retten til krepsefisket tilhører grunneier. Den som krepser må ha egen rettighet, eller tillatelse fra grunneier.
  • Barns frie fiske etter innlandsfisk gjelder ikke for edelkreps.

Edelkrepsen lever i hovedsak i de sørøstlige delene av landet, men det finnes også noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag. Krepsefisket startet 6. august og varer fram til og med 14. september, men det er litt ulike regler i ulike vassdrag.

Minstemål

Minstemålet for krepsen er 9,5 cm fra spissen av pannehornet til enden av halen. Kreps under minstemålet skal settes ut igjen i vannet straks den er tatt opp, og må verken oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas eller avlives.

For å hindre spredning av krepsepest, skal krepseutstyr enten være helt tørt eller desinfisert før det blir brukt i et nytt vassdrag. Krepseåte (fisk) skal ha opphav fra samme vassdrag.

Krepsepest truer edelkreps

Mengden av edelkreps er blitt sterkt redusert fra toppårene på midten av 1960-tallet. I 1966 ble det fanget hele 40 tonn edelkreps i Norge mot 10-12 tonn årlig nå. 

Spredning av den fremmede arten signalkreps, som bærer sykdommen krepsepest, regnes i dag som den største trusselen mot våre edelkrepsbestander. Dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, vil også krepsepesten forbli i vassdraget for godt. Edelkreps og andre krepsearter som naturlig forekommer i Europa er helt forsvarsløse mot sykdommen, mens signalkrepsen, som er en nordamerikansk art, er immun.

– Krepsepest sprer seg hovedsakelig gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være utsetting av signalkreps, spredning av syk kreps, fangst med infisert utstyr eller elvepadling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er forbudt å

  • sette ut eller flytte kreps til andre vassdrag eller lokaliteter
  • kaste syk eller død kreps ut i vassdrag
  • tømme vann fra ett vassdrag til et annet

Edelkrepsen er mest utbredt i Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. I enkelte fylker og vassdrag kan det være regionale og lokale reguleringer av fisketiden, åtebruk og maskevidde. Sjekk derfor reglene for krepsing i det aktuelle vassdraget hos den aktuelle fylkesmannen før du starter.

Les mer om edelkreps, krepsepest og bestemmelser om fisket etter edelkreps i denne brosjyren.

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Anne Kristin Jøranlid, fiskeseksjonen
telefon 975 42 352

Tema