Når gjedda etablerer seg i nye områder kan den utgjøre en stor risiko for stedegne fiskearter som for eksempel ørret. Foto: Børre Dervo, NINA

Publikum har nøkkelrolle i arbeidet mot fiskespredning

En ny rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet har påvist 94 nye tilfeller av uønsket spredning av fiskearter som karpe, sørv, suter og gjedde i 2013 og 2014. Innrapportering fra publikum er sentralt for å kunne sette inn tiltak mot spredningen.

Mange arter spres

Rapporterte spredninger fordeler seg med 36 registreringer i 2013 og 58 i 2014.

Fordelt på arter omfatter spredningen 11-14 forekomster hver av artene karpe, sørv, suter og gjedde.

For bekkerøye, gullfisk, karuss, mort, vederbuk og ørekyte er det registrert 4-6 forekomster.

Av mer sjeldne arter inngår krøkle, tre-pigget stingsild og hvitfinnet steinulke med én registrering av hver art.

Spredningen skjer først og fremst i Sørøst-Norge.

I løpet av de siste 10 årene har det vært en omfattende spredning av ferskvannsfisk her i Norge. Dette gjelder både fremmede arter og de med en opprinnelig naturlig utbredelse i en begrenset del av landet.

Denne spredningen kan ha alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold og viktige økosystemtjenester.

94 tilfeller

En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om metoder for å påvise slik spredning viser at hele 94 nye tilfeller er registrert for 2013 og 2014

– Resultatene viser at denne trusselen mot biologisk mangfold i ferskvann krever økt oppmerksomhet og koordinering fra nasjonal miljøforvaltning, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Fortrenger andre arter

Når fiskearter spres til nye områder, kan de fortrenge fiskearter og andre arter som forekommer i området. I tillegg til å utgjøre en trussel for naturmangfoldet kan slik spredning også gå ut over fritidsfisket.

Noen arter kan også påvirke økosystemene negativt på andre måter. Eksempelvis kan mort som spres til drikkevannskilder, gå kraftig ut over vannkvaliteten.

– Vi er i mange tilfeller avhengig av tidlig varsling for å lykkes med å fjerne arten, eller å sette inn tiltak for å begrense spredningen. Vi har få verktøy som kan oppdage spredning av fremmede ferskvannsfisk på et tidlig stadium, og er i stor grad avhengig av publikums hjelp, sier Yngve Svarte.

Ny handlingsplan i 2016

Resultatene fra rapporten viser at innrapportering fra publikum er en svært viktig faktor for å skaffe oversikt over spredningen. På grunn av tidkrevende oppfølging av tips og størrelsen på problemet er det behov for bedre koordinering på nasjonalt plan.

– Rapporten peker på flere konkrete tiltak som vi tar med oss i det videre arbeidet med å stanse spredningen av ferskvannsfiskearter. Vi arbeider nå med en handlingsplan mot slik spredning som etter planene vil være ferdigstilt første halvdel av 2016, sier Svarte.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Tomas Holmern, artsseksjonen
telefon: 464 70 436

Tema