Oppstartsseminar økologisk grunnkart

På vegne av Direktoratsgruppen for økologisk grunnkart inviterer Artsdatabanken og Miljødirektoratet til til et åpent oppstartsseminar for økologisk grunnkart.

PRAKTISK INFO

Tid: 25.10.2017 kl. 10.00- 15.30

Sted: Scandic Helsfyr, Oslo

Foreløpig program

Påmeldingsfrist: 18.oktober

Formålet med oppstartsseminaret er å gi en innføring i målsetningen med arbeidet med økologisk grunnkart og hva som vil inngå i det økologiske grunnkartet.

Målgruppen for oppstartsseminaret er alle aktuelle brukere av det økologiske grunnkartet; saksbehandlere i kommune, regionale myndigheter, kartleggere og konsulenter som benytter naturdata i utredninger, forskere, organisasjoner og andre aktører som benytter kartfestet økologisk miljøinformasjon i sitt arbeide.

I tråd med Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold (Innst. 294 S (2015-2016), vil regjeringen styrke arbeidet med naturkartlegging og etablere et økologisk grunnkart for Norge.

Det økologiske grunnkartet er en samling kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper og arter forekommer i landet, og kartlag over miljøvariabler som sier noe om forutsetninger for at naturtyper og arter kan finnes på gitte steder i landet.

Den grunnleggende tanken bak økologisk grunnkart er at forvaltning av natur skal være kunnskapsbasert. Et godt og felles kunnskapsgrunnlag gir bedre forutsetninger for effektive og gode beslutningsprosesser i arealforvaltningen, og gir et godt grunnlag for videre kunnskapsoppbygging.

Seminaret strømmes her

Påmelding