Foto: Miljødirektoratet.

Klimasamling for kommunene i Trøndelag, 27. og 28. november 2018

Alle kommuner i Trøndelag er invitert til samling på Hell, 27. og 28. november 2018. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Kommunene vil få presentert eksempler på effektive lokale tiltak, informasjon om innkjøpsregler og støtteordninger, og gode muligheter til å konkretisere tiltak og samarbeid med andre kommuner.

 • Tid: 27. og 28. november 2018
 • Sted: Scandic Hell, Stjørdal
 • For hvem: Ledere, fagansvarlige og saksbehandlere
 • Påmeldingsfrist: 20. november
 • Påmeldingsskjema finner du her.

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, Klimaråd Trøndelag (Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Alle kommunene i Trøndelag, samt Rindal og Halsa kommune i Møre og Romsdal, er invitert.

Program

(oppdateres løpende med innledere, caser etc.)


Dag 1 - tirsdag 27. november

10.00: Velkommen ved fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem, og Audun Rosland, leder av klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

10.30: Status for klimasamarbeid i regionen. Hva er planene framover? Ved Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune.

10.45: Eksempler på lokalt klimaarbeid i regionen

 • Fra plan til handling og institusjonalisering/ forankring

  • Presentasjoner fra Overhalla, Stjørdal ("Klimatiltak på dagsorden i kommunens styre og stell") og Ørland kommuner.

 • Eksempler på smart bruk av Klimasats-midler:

  • Levanger kommune: Presentasjon av bysykkelprosjekt og prosjektet «Reis smart».

  • Indre Fosen kommune: Presentasjon av prosjekt «matsvinn» og holdningsskapende arbeid i skole.

  • Trondheim kommune om fossilfrie bygg- og anleggsprosjekter.

11.30: Lunsj

12.30: Eksempler på lokalt klimaarbeid fortsetter

13.30: Pause    

13.45: Hvordan bruke anskaffelser og grønne investeringer til å redusere klimagassutslipp? V/ Difi

14.15: Klimaledelse: Hvordan integrere klimaarbeidet i kommunens øvrige arbeid? V/ Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS, i samarbeid med Cicero senter for klimaforskning.

14.45: Pause

15:15: Veien videre for klimaarbeidet i kommunene i regionen. Samtale mellom politikere, kommuneledere, forskere og representanter fra næringslivet og staten.

 • Hva kreves og forventes av kommunen?
 • Hva slags tiltak bør vi satse på i vår del av landet?
 • Hvordan styrke arbeidet og få med alle kommunene?
 • Hva kan og bør vi gjøre sammen på tvers av kommuner?

Panelet oppdateres fortløpende - bekreftede deltagere:

 • Jørn Arvid Andersen, direktør ASKO
 • Audun Rosland, leder av klimaavdelingen i Miljødirektoratet
 • Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune

Oppsummering av diskusjonen og oppspill til dag 2

17.00: Fri/til disposisjon

18.30: Middag

 

Dag 2 – onsdag 28. november

09.00: Plenum: Slik kan kommunene bruke støtteordningen Klimasats i 2019 v/ Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet

09.30: Parallellsesjoner - før lunsj

 • Hvordan revidere klima- og energiplanen slik at den blir effektiv
 • Klimavennlig by-/tettstedsutvikling og planarbeid
 • Klimasmart landbruk
 • Klimaledelse i kommunene – ved Cicero og KS

Formålet med parallellsesjonene er at kommuner som er spesielt interessert i å følge opp arbeid innen dette temaet, skal få fordype seg og diskutere med eksperter og andre kommuner hvordan kommunen(e) kan jobbe videre med temaet. Vi oppfordrer kommunene til å søke samarbeid med andre kommuner. Alle parallellsesjoner hvor det er relevant inkluderer et lite Klimasats-verksted, der gruppa får diskutere med Miljødirektoratet hva Klimasats-ordningen kan gi av muligheter for støtte.

11.30: Lunsj

12.30: Parallellsesjoner - etter lunsj

 • Hvordan revidere klima- og energiplanen slik at den blir effektiv?
 • Klimavennlig by-/tettstedsutvikling og planarbeid
 • Klimakrav i offentlige anskaffelser / innovative anskaffelser – ved Difi
 • Hvordan skape engasjement og etterspørsel etter klimatiltak lokalt (i kommunens organisasjon, blant innbyggere, næringsliv etc.)

14.30: Oppsummering og veien videre. Hva har vi lært om hvordan vi kan styrke klimaarbeidet lokalt? Dialog med deltakerne om funn fra workshopene og samlingen forøvrig, ledet av ordstyrer.

15.00: Slutt

Klimaledelse viktig tema på dag 1

Samlingen går over to dager. Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e), gjerne på kommunalsjefnivå, sammen med saksbehandlere på dag 1. Denne dagen ønsker vi å diskutere klimaledelse/forankring av klimaarbeidet i kommunen, i tillegg til å vise fram en rekke gode eksempler på tiltak ulike kommuner har gjennomført.

Konkretiserer tiltak på dag 2

Dag 2 er lagt opp som innlegg og diskusjoner i tematiske grupper, der fagansvarlige og saksbehandlere kan velge tema etter hva som er mest aktuelt for kommunen å jobbe med framover. Her blir det vist noen eksempler på hvordan kommuner har jobbet, og deretter får deltakerne hjelp til å organisere diskusjoner om mulige tiltak, hvordan og hvem man kan samarbeide med, og hvordan støtteordninger som Klimasats kan komme til hjelp.

Velg tema som passer din kommune

Foreløpig ser det ut som det blir 3-5 paralleller før lunsj, og tilsvarende antall etter lunsj. Det betyr at en kommune som stiller med en deltaker, kun vil få deltatt på to ulike parallellsesjoner. Det kan med andre ord være en fordel å delta med flere personer, om det er mulig. Det er viktig å krysse av ønsker om temaer/parallellsesjoner i påmeldingsskjemaet, slik at de mest aktuelle temaene for din kommune blir prioritert. Merk at klimatilpasning er ikke tema på denne samlingen.

Hvem bør delta?

Som nevnt vil vi gjøre første dag til en møteplass for både ledere og fag/saksansvarlige. Innspill fra lederne på dag 1 vil være nyttige for konkretiseringen av tiltak under dag 2. Kommunen bør også tenke på hvilke fagområder som bør være representert. Vi oppfordrer særlig innkjøpsansvarlige til å delta, ettersom grønne anskaffelser blir tema begge dager. Næringsutvikling, planarbeid og integrering av klima i resultat- og målstyring (klimaledelse) er andre sentrale temaer.

Opphold dekkes

Kommunen får dekket utgifter til én overnatting, mat og møtelokaler for inntil to personer, pluss en dagpakke for én deltaker. Dvs. at kommunene f. eks. kan stille med tre deltakere på første dag og to på andre dag. Kommunen kan melde på flere, men må da dekke utgiftene selv. (Pris for begge dager med overnatting er ca. 2500 kroner. Dagpakke uten overnatting/middag, cirka 650 kroner.) Kommunen må også dekke reisekostnader selv.

Bindende påmelding

Påmeldingsfrist er 20. oktober. Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke benytter plassen sin, vil ikke vi som arrangører få refundert alle kostnadene knyttet til oppholdet. Skulle det likevel skje at en deltaker blir forhindret fra å delta, bør kommunen først forsøke å finne en erstatter som kan delta, og deretter kontakte Miljødirektoratet så snart som mulig. I påmeldingsskjemaet må kommunen må utpeke en person som hovedkontakt for arrangøren. Raskt etter påmeldingsfristen vil vi bekrefte overfor hver kommune hvor mange deltakere vi kan dekke opphold for.

 

Kontakt:

Miljødirektoratet: Håvard Kleppa

Fylkesmannen i Trøndelag: Stein-Arne Andreassen

Trøndelag fylkeskommune: Frida Ekström

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Kristine Lindberg

Tema