Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/12944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring, komplettering, opprenskning, formasjonstesting og plugging av avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL 338 C i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, i nabolisensen til Edvard Grieg-feltet og 161 km unna kystlinjen. Brønnen skal bores med COSL Innovator. Forventet oppstart av operasjonen er 19. mars 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 18. januar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

02.01.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker