Equinor søker om boring av Gjøkåsen Deep (2018/3608)

Equinor søker om boring av letebrønn 7132/2-2 Gjøkåsen Deep i Barentshavet. Brønnen er lokalisert på Signalhornetdomen på Finnmarksplattformen ca. 55 km fra grensen til Russland og ca. 150 km fra Finnmarkskysten. Brønnen ligger 3 km fra 7132/2-1 Gjøkåsen, og vil avgrense et eventuelt funn ved denne boringen. 

Equinor Energy AS (Equinor) planlegger boringen gjennomført fjerde kvartal 2018 med den halvt nedsenkbare riggen West Herkules. Estimert varighet er 46 døgn. Planlagt utslipp av kjemikalier er 49 tonn stoff i gul kategori og 1153 tonn i grønn kategori.

På undersøkelser av havbunn i tre områder minimum 1 km fra lokasjonen for Gjøkåsen Deep ble det observert lite megafauna, ingen koraller eller rødlistede arter. Det er registrert noe svamp, men ikke ansamlinger. De tre lokasjonene som ble undersøkt viste samme bildet, det er derfor ikke utført ytterligere undersøkelser nærmere lokasjonen.   

Miljørisikoanalysen for boring av letebrønn 7132/2-2 Gjøkåsen Deep er gjennomført som en referansebasert analyse med utgangspunkt i analysen som ble gjennomført for letebrønn 7132/2-1 Gjøkåsen. Forventede rater for Gjøkåsen Deep er lavere enn for Gjøkåsen. Basert på parametere for benyttelse av referansebasert analyse konkluderer Equinor med at miljørisikoen vil være lavere enn det som ble beregnet for Gjøkåsen. Den marginale issonen, Polarfronten og Bjørnøya berøres ikke av et utslipp med utblåsningsrater som er lagt til grunn. Høyeste miljørisiko er beregnet for lomvi og polarlomvi (pelagisk sjøfugl) om høsten/vinteren.

Equinor har utført en beredskapsanalyse for brønnen og konkludert med at det er behov for 2 havgående systemer i barriere 1 og 2, med responstid på 5 timer for første system og fullt utbygd barriere 1 og 2 innen 36 timer. I tillegg legges det til et ekstra høyhastighetssystem/ettbåtsystem på lokasjon ved boring i oljeførende lag da det potensielt kan være ansamlinger av pelagisk sjøfugl i influensområdet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 6. august 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

10.08.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Norsk Polarinstitutt

07.08.18

Firma: Norsk Polarinstitutt

Vedtak

Tema

Relaterte lenker