DEA Norge AS søker om boring av brønn Gråspett (2018/4635)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS om tillatelse til boring av letebrønn 7321/4-1 Gråspett i PL721 i Barentshavet.

Brønn 7321/4-1 Gråspett er lokalisert 309 km fra norskekysten. Avstand til Bjørnøya er 93 km.

Boring av brønnen er planlagt med tidligst oppstart 25. august 2018. Boringen er planlagt gjennomført med den halvt nedsenkbare riggen Island Innovator. Estimert varighet er 37 døgn.

DEA Norge AS vurderer at miljørisiko for brønnen er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak er tilstrekkelige ut fra en vektet rate på 1120 Sm3/ for overflateutblåsning. DEA planlegger med 3 NOFO-systemer på åpent hav. Høyeste miljørisiko er beregnet for pelagisk sjøfugl i vårsesongen, med høyest utslag for lomvi og havhest. Det er også beregnet høy risiko for kystnær sjøfugl på Bjørnøya. DEA planlegger for borestart etter 25. august 2018 for å redusere miljørisiko for sjøfugl.

Havbunnsundersøkelser på Gråspett lokasjon viser spredte forekomster av svampindivider i nærområdet rundt brønnen, med noe tettere ansamlinger svamp utenfor influensområdet til utslipp av borekaks fra operasjonen.

Planlagt utslipp av kjemikalier er for brønnen 15 tonn stoff i gul kategori, hvorav 0,4 tonn i gul kategori Y2 og for 1856 tonn stoff i grønn kategori. DEA søker også om utslipp av borekaks med vedheng av formasjonsolje dersom de finner olje.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 22. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

29.05.18

Firma: Kystverket

Norsk Polarinstitutt

28.05.18

Firma: Norsk Polarinstitutt

Fiskeridirektoratet

25.05.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker