AS Norske Shell søker om tillatelse til aktiviteter på Draugenfeltet (2016-1281)

Anmodning om uttalelse til søknad om avvikling og oppkobling av nytt stigerør og bytte av undervannspumpe på Draugen.

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra AS Norske Shell om tillatelse etter forurensningsloven til aktiviteter på Draugenfeltet, datert 20. juni 2018.

Shell søker om tillatelse til utslipp i forbindelse med avvikling av gammelt og oppkobling av nytt stigerør samt bytte av undervannspumpe på Draugen.

Aktivitetene medfører utslipp av kjemikalier i grønn, gul og svart kategori. I tillegg er det en sannsynlighet for opp mot 470 liter råolje, hvor størstedelen vil lekke ut over tid fra ringrommet på gammelt stigerør er planlagt midlertidig etterlatt på havbunnen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. august 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

07.08.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet: uttalelse

03.08.18

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema