Oppdaterer Vafos Pulp AS tillatelse (2016/1901)

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen etter forurensningsloven for Vafos Pulp AS i Kragerø. Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv som er implementert i forurensingsforskriftens kapittel 36, medfører at norske myndigheter skal sette krav til nye og strengere utslippsgrenser. Miljømyndighetene skal derfor revidere alle tillatelsene til virksomhet etter forurensingsloven for treforedlingsindustrien.

Vafos Pulp AS i Kragerø slipper ut prosessvann til Kammerfosselva. Utslippet inneholder oppløst organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF) og fiber (suspendert stoff, SS).

Utslippsgrensene skal settes på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker - BAT. For å redusere utslipp til vann, er biologisk renseanlegg eller annen like effektiv teknologi ansett som beste tilgjengelige teknikker. Vafos Pulp AS har ikke biologisk renseanlegg. Bedriften har redegjort for kostnader for å installere biologisk renseanlegg som oppfyller BAT, og i tillegg andre alternative tiltak som ikke oppfyller BAT-nivåer.

For utslipp av KOF er BAT-nivået maksimalt 4,5 kg KOF per tonn produsert masse. I dagens tillatelse har Vafos Pulp en grense på 9 kg KOF per tonn produsert masse. Tiltakene bedriften har planlagt vil ikke redusere utslippene tilstrekkelig til å nå BAT-nivåer.

For suspendert stoff er utslippsnivå som kan nås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker maksimalt 0,45 kg SS per tonn produsert masse. Vafos Pulp AS mener de kan gjøre tiltak som medfører at de kan oppfylle BAT for SS ved å redusere utslippet til 0,4 kg per tonn produsert. Vafos Pulp har i dag en grense på 0,6 kg SS per tonn produsert masse.

Vi ber om eventuelle kommentarer til oppdatering av tillatelsen
innen 12. februar 2018.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet,
Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.
Saksdokumentene legges også ut på servicetorget i Kragerø kommune.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker