Norcem AS søker om tillatelse til utslipp til sjø (2016/1345)

Norcem AS sementfabrikk i Kjøpsvik i Nordland har i søknad av 24. mars 2017 søkt Miljødirektoratet om endring i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Endringen gjelder utslipp til sjø fra behandling av avgass i sjøvannscrubber. Sjøvannscrubberen skal være etablert og i drift før 2020. Renseanlegget skal redusere utslipp av bla. SO2 og saltsyre og vil gi en forbedret luftkvalitet, men vil resultere i en mindre økning av komponenter i utslipp til sjø. Bedriften vurderer at det ikke forventes negative effekter på vannforekomsten i Indre Tysfjord og/eller Tysfjorden som følge av utslipp fra renseanlegget.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Tysfjord kommune. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsuttalelse kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes oss innen 22. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Arbeidstilsynet

23.05.17

Firma: Arbeidstilsynet

Tema

Relaterte lenker