Høring av tiltaksplan for opprydding på Monopol Hempels tidligere fabrikkeiendom i Florvågen (2013/499)

Hempel AS har utarbeidet tiltaksplan for opprydding i gjenværende forurenset grunn på fabrikkeiendommen til tidligere malingsprodusent Monopol Hempel på Askøy i Hordaland fylke. I følge tiltaksplanen skal 3300 m3 forurensede masser graves opp og leveres godkjent deponi. Videre skal alle overvannskummer på eiendommen tømmes og leveres godkjent deponi. Miljødirektoratet vil på bakgrunn av tiltaksplanen og uttalelser i denne høringen gi pålegg til Hempel AS om å gjennomføre oppryddingen.

Bakgrunn

Miljødirektoratet har i brev av 14. mars 2016 pålagt Hempel AS å utarbeide tiltaksplan for å rydde opp i resterende forurenset grunn på maling- og lakkfabrikken Monopol Hempels tidligere eiendom i Florvågen, Askøy kommune, gnr. 6, bnr. 1101. Revidert tiltaksplan ble oversendt Miljødirektoratet 20. januar 2017.

Bakgrunnen for ovennevnte pålegg er at undersøkelser har vist at virksomheten ved malingsfabrikken, som var i drift fra 1917 til 1991, har ført til omfattende forurensning av grunnen. Eiendommen er forurenset av tungmetaller (særlig kvikksølv og bly), PAH, PCB, TBT, benzen og olje. Den mest forurensede delen av eiendommen (Tønnelageret) ble ryddet opp i 2009.

Miljødirektoratet anser at det er viktig å treffe tiltak for å stanse, fjerne, eller begrense virkningen også av den gjenværende forurensningen, jf. forurensningsloven § 7.

Behov for tiltak

Hempels målsetning med tiltaksplanen er å sikre at grunnforurensning som stammer fra tidligere fabrikkvirksomhet og som vurderes å utgjøre en helse- eller miljørisiko i dagens situasjon, blir fjernet fra eiendommen.

Eiendommen er regulert til "industri og lager". Samtidig ligger det boligområder i nærheten av eiendommen, og både barn og voksne naboer vil ha mulighet til å ferdes der.

Golder Associates har på vegne av Hempel AS utarbeidet en tiltaksplan for opprydding. Gjennom en risikovurdering er det utarbeidet akseptkriterier for hvilke konsentrasjoner som trygt kan ligge igjen på eiendommen med den aktuelle bruken. Alle masser som har forurensning som overskrider disse akseptkriteriene skal fjernes. Slam/sedimenter i alle overvannskummer på eiendommen skal dessuten tømmes.

Tiltaket beregnes til å omfatte oppgraving av 3400 m2 masser, hvorav ca 3300 m3 forurensede masser skal fjernes fra eiendommen og leveres til godkjent mottak sammen med sedimenter fra overvannskummene. Tiltaksområdet vil inngjerdes mens opprydding pågår. Arbeidet vil underveis bli fulgt opp av miljøteknisk konsulent for å sikre at det gjennomføres etter kravene i pålegget og at alle de problematiske massene fjernes.

Gravearbeidet vil foregå på dagtid og ettermiddag, eventuelt tidlig kveld.

For å dokumentere at tiltaket har ønsket effekt, vil grunnvann og slam i kummer prøvetas en tid etter at oppryddingen er gjennomført.

Høringsfrist er 17. mars 2017.

Saksdokumentene med nærmere beskrivelser av tiltaket og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2013/499. 

Når Miljødirektoratet har mottatt eventuelle uttalelser, vil vi på bakgrunn av tiltaksplanen og uttalelser i denne høringen gi pålegg til Hempel AS om å gjennomføre tiltaket.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Hordaland fylkeskommune

04.04.17

Firma: Hordaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Hordaland

03.04.17

Firma: Fylkesmannen i Hordaland

Ann-Kristin Skudal Bø og Bjarte Bø

22.03.17

Firma: Ann-Kristin Skudal Bø og Bjarte Bø

Askøy kommune

22.03.17

Firma: Askøy kommune

Statens vegvesen

08.03.17

Firma: Statens vegvesen

Tema

Relaterte lenker