Gjennomgår Borregaards tillatelse til utslipp etter forurensningsloven (2016/2447)

Borregaard i Sarpsborg har sendt Miljødirektoratet en vurdering av om deres virksomhet tilfredsstiller kravene i BAT-konklusjonene.

Borregaard har tillatelse til utslipp fra virksomheten etter forurensningsloven. Tillatelsen ble gitt 14. mars 2005 og er senere endret flere ganger.

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er implementert i forurensningsforskriften. Direktivet innebærer at myndighetene må stille krav til virksomhetenes utslipp slik at disse er i samsvar med bransjespesifikke utslippsgrensenivåer, såkalte beste tilgjengelige teknikker (BAT)-konklusjoner.

Borregaards tillatelse til forurensende virksomhet må derfor gjennomgås på ny for at vi skal kunne vurdere om den tilfredsstiller kravene i BAT-konklusjonene. Gjennomgangen kan resultere i endringer i bedriftens tillatelse etter forurensingsloven.

Borregaard har sendt Miljødirektoratet en vurdering av om deres virksomhet tilfredsstiller kravene i BAT-konklusjonene.

Konklusjonene i Borregaards vurdering og skjema for å gi elektronisk
høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Sakspapirene er også tilgjengelige på https://www.sarpsborg.com/

Vi ber om eventuelle uttalelser til vurderingen fra Borregaard innen 1. april 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fredrikstad kommune

11.05.17

Firma: Fredrikstad kommune

Sarpsborg kommune: Svar på høring

23.03.17

Firma: Sarpsborg kommune

Tema

Relaterte lenker