EverZinc søker om utslipp av støv og metaller til luft (2016/1358)

EverZinc Norway AS i Larvik behandler skrapsink for gjenvinning av sink. Bedriften produserer sinkpulver og sinkoksid som benyttes i malingsindustrien. Bedriften søker om nye utslippsgrenser for utslipp av støv og metaller til luft.

Bedriften har i dag 5 smelteovner for produksjon av sinkdamp som er mellomproduktet for enten sinkoksid eller sinkpulver. Bedriften søker om å utvide produksjonen med en ny smelteovn for å øke produksjonen av sinkoksid. Bedriften søker om å øke produksjon av sinkoksid fra 2500 til 6000 tonn årlig.

Bedriften søker om nye utslippsgrenser for utslipp av støv og metaller til luft. Bedriften søker om årlige utslipp av 870 kg sink, 25 kg nikkel, 20 kg kobber, 10 kg bly, 7 kg krom, 1,6 kg arsen, 0,5 kg kvikksølv og 300 gram kadmium. De søker også om en konsentrasjonsgrense for støv på 10 mg/m3 timesmiddel, og 5 mg/Nm3 løpende årsmiddel.

Under behandlingen av søknaden vil Miljødirektoratet også revidere andre deler av tillatelsen. Vi har blant annet bedt om en vurdering av om virksomheten drives etter prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gir lavest mulig utslipp. Referansedokumentet som beskriver BAT for denne type industri ble revidert i juni 2016, og er felles for Europa. Virksomheten skal drives i tråd med de nye BAT-prinsippene senest fire år etter ikrafttredelse. BAT- referansedokumentet oppgir blant annet juridisk bindende utslippsgrenser for støv og kvikksølv som bedriften har utslipp av.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i rådhuset Larvik kommune og lagt ut på kommunens hjemmeside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 15. juni 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker