Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere deponi for ordinært avfall (2017/45)

Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune, Møre og Romsdal, søker om å etablere et deponi for ordinært avfall.

Bergmesteren Raudsand AS hvor Veidekke er deleier med 50%, ønsker å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand. Deponiet søkes etablert på et større område oppe på fjellet i et tidligere dagbrudd for uttak av jernmalm, på gnr./bnr 40/81 og 40/50 i Nesset kommune. Det søkte deponiområdet ligger innenfor planområdet for Bergmesteren på Raudsand, hvor planprogram med tilhørende krav om konsekvensutredning ble vedtatt i Nesset kommunestyre 23. juni 2016.

Deponiet vil legges over og dekke til sekker/big-bags med møllestøv som er rester etter virksomheten til Aluscan på Raudsand på 1990- og 2000-tallet. Møllestøvet består hovedsakelig av aluminiumoksid og vil bli tilknyttet egen sigevannsoppsamling med overvåking og ved behov rensing.

Deponidriften det søkes om har en anslått varighet på 25 år. Det meste av massene som deponeres vil være forurensede løsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det vil være kontrollert sigevannsoppsamling og rensing av sigevannet fra deponiområdet.
Det er beskrevet miljøovervåkning, avslutningstiltak og hvordan toppdekket over deponi er planlagt utført. Det er også beskrevet et opplegg for etterdrift i minst 30 år etter avslutning.

Det søkes unntak fra avfallsforskriftens krav om dobbel bunntetting i deponiet, og det er utarbeidet en miljørisikovurdering som viser at miljørisikoen er lav ved etablering av deponiet med de prosjekterte tettetiltak for å hindre diffuse utlekking. Det er foreslått en finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Nesset kommune og lagt ut på kommunens nettside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. juni 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Ernst Kristiansen

08.11.17

Firma: Ernst Kristiansen

Møre og Romsdal fylkeskommune

07.11.17

Firma: Møre og Romsdal fylkeskommune

Odd Klokset

07.11.17

Firma: Odd Klokset

Oddbjørn Aspås

07.11.17

Firma: Oddbjørn Aspås

Mariann Klokset

07.11.17

Firma: Mariann Klokset

Marianne Klokset Aspås

07.11.17

Firma: Marianne Klokset Aspås

Vigdis Aandalen Bersås og Audun Bersås

07.11.17

Firma: Vigdis Aandalen Bersås og Audun Bersås

Ann-Karin Sæther

07.11.17

Firma: Ann-Karin Sæther

Sametinget

07.11.17

Firma: Sametinget

Guri Bugge

07.11.17

Firma: Guri Bugge

Siri Andrea Storholt

07.11.17

Firma: Siri Andrea Storholt

Ragnhild Aspås

07.11.17

Firma: Ragnhild Aspås

Direktoratet for mineralforvaltning

21.06.17

Firma: Direktoratet for mineralforvaltning

Siri Andrea Storholt

21.06.17

Firma: Siri Andrea Storholt

Nesset kommune

20.06.17

Firma: Nesset kommune

Sunndal kommune

20.06.17

Firma: Sunndal kommune

Nesset formannskap

19.06.17

Firma: Nesset formannskap

Ragnhild Aspås

19.06.17

Firma: Ragnhild Aspås

Møre og Romsdal fylkeskommune

15.06.17

Firma: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bjørn Eikås

12.06.17

Firma: Bjørn Eikås

Privat interessegruppe for Kulturminner

06.06.17

Firma: Privat interessegruppe for Kulturminner

Fiskeridirektoratet

02.06.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Privat: Bergmesteren 2017/45

01.06.17

Firma: Privat

Jordbruk: Avfallsdeponi

01.06.17

Firma: Jordbruk

Bunnpris Eidsvåg , Sparmat Eidsvåg AS: Krav om at søknad om deponi 2 avslås

01.06.17

Firma: Bunnpris Eidsvåg , Sparmat Eidsvåg AS

Privat: Bergmesteren 2017/45

01.06.17

Firma: Privat

Norges vassdrags- og energidirektorat

01.06.17

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Møre og Romsdal fylkeskommune: Førebels fråsegn 31.05.2017

01.06.17

Firma: Møre og Romsdal fylkeskommune

Angvik Bygdelag: Høringsuttalelse

31.05.17

Firma: Angvik Bygdelag

Gardane på Brakstadstranda: Høringsuttalelse

31.05.17

Firma: Gardane på Brakstadstranda

Sjømat Norge havbruk

30.05.17

Firma: Sjømat Norge havbruk

Tora Hommedal Blikås

29.05.17

Firma: Tora Hommedal Blikås

Visit Nordmøre & Romsdal AS: Høringsuttalelse

24.05.17

Firma: Visit Nordmøre & Romsdal AS

Gjemnes kommune

24.05.17

Firma: Gjemnes kommune

Tema

Relaterte lenker