Utdanning for jegerprøveinstruktører

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører.

Som instruktør for jegerprøven må du ha omfattende og inngående kjennskap til det teoretiske grunnlaget for pensumet til jegerprøven. Du må videre ha innsikt i grunnleggende pedagogiske prinsipper, og formidlingskompetanse. For å få slik kompetanse må du gjennomføre en utdanning som består av fire ulike deler.

Bestemmelsene knyttet til utdanningen finner du i Veiledning april 2008 om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, samt "Studieplan for utdanning av jegerprøveinstruktører".

Del en og to i utdanningen

Del en er bakgrunnskunnskap innenfor jakt og skyting, mens del to er et e-læringsprogram som gir innføring i det teoretiske grunnlaget for hver av de ni samlingene i det obligatoriske jegerprøvekurset.

E-læringskurset ligger åpent for alle på www.trainingportal.no/njff, og kursavgiften betales over Internett og omfatter registrering til instruktørkurset, kurstilgang, håndtering av innsendingsoppgaver og loggføring av gjennomført kurs.

Del en må være godkjent og del to må være gjennomført og bestått før du kan starte på del tre.

Del tre i utdanningen

Del tre er en samling i klasserom på 18 timer som  ledes av en fylkesinstruktør i jegerprøven. Det er Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) som har avtale med Miljødirektoratet om utdanning av jegerprøveinstruktører. For å få tilgang til del tre må du derfor henvende seg til et av fylkeslagene i NJFF som godkjenner del en og to, og som arrangerer del tre.

Del fire i utdanningen

Del fire er eksamen for jegerprøveinstruktører som gjennomføres i tilknytning til del 3. Eksamen består av 7 deleksamener fra de forskjellige pensumdelene i instruktørkurset. Kravet til bestått er 80 prosent riktige svar på hver deleksamen.

Flere detaljer rundt de ulike delene i utdanningen finnes i studieplanene som ligger under relaterte dokumenter.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker