Kraftlinje i fjellet. Foto: Tore Høyland

Inngrepsfrie naturområder i Norge

Større, sammenhengende naturområder uten tyngre tekniske inngrep representerer ulike typer miljø- og opplevelsesverdier. Inngrepsfri natur er viktig for naturmangfoldet, både i form av landskapsverdier og biologisk mangfold, og for friluftsliv, reiseliv og naturopplevelse. Miljødirektoratet har ansvar for å gi myndighetene og allmennheten råd og informasjon om naturverdier og arealforvaltning.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy